nhà không có lối thoát khi cháy trong Tiếng Anh là gì?

nhà không có lối thoát khi cháy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà không có lối thoát khi cháy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà không có lối thoát khi cháy

    * dtừ

    fire-trap