nhà giáo ưu tú trong Tiếng Anh là gì?

nhà giáo ưu tú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà giáo ưu tú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà giáo ưu tú

    meritorious teacher

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhà giáo ưu tú

    meritorious teacher