nhà chuyên khoa chỉnh hình trong Tiếng Anh là gì?

nhà chuyên khoa chỉnh hình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà chuyên khoa chỉnh hình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà chuyên khoa chỉnh hình

    * dtừ

    orthopaedist