nhà chức trách trong Tiếng Anh là gì?

nhà chức trách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà chức trách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhà chức trách

  authorities

  nhà chức trách cảng harbour authorities; port authorities

  anh có báo cho nhà chức trách biết chưa? have you notified the authorities?

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhà chức trách

  The authorities

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhà chức trách

  authorities (legal, police, government, etc.)