nhà công nghiệp trong Tiếng Anh là gì?

nhà công nghiệp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà công nghiệp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà công nghiệp

    * dtừ

    manufacturer