ngăn và dày cộm trong Tiếng Anh là gì?

ngăn và dày cộm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn và dày cộm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn và dày cộm

    * ttừ

    stubby