ngăn ngắn trong Tiếng Anh là gì?

ngăn ngắn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn ngắn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngăn ngắn

  xem ngắn (láy)

  rather short

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngăn ngắn

  xem ngắn (láy)

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngăn ngắn

  rather short