ngăn chuồng trong Tiếng Anh là gì?

ngăn chuồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn chuồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn chuồng

    * dtừ

    stall