ngăn ai không cho nhận trong Tiếng Anh là gì?

ngăn ai không cho nhận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn ai không cho nhận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn ai không cho nhận

    * dtừ

    estoppel