ngăn cách lớn trong Tiếng Anh là gì?

ngăn cách lớn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn cách lớn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn cách lớn

    * dtừ

    chasm