ngăn được đạn trong Tiếng Anh là gì?

ngăn được đạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn được đạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn được đạn

    * ttừ

    bullet-proof