ngăn đón trong Tiếng Anh là gì?

ngăn đón trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn đón sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn đón

    xem ngăn cản

    fence (from)

    vì ai ngăn đón gió đông (truyện kiều) because i fenced it well from the east wind

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngăn đón

    to intercept