ngăn ai/cái gì trong Tiếng Anh là gì?

ngăn ai/cái gì trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn ai/cái gì sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn ai/cái gì

    * dtừ

    kybosh