ngăn bằng một bức tường trong Tiếng Anh là gì?

ngăn bằng một bức tường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn bằng một bức tường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn bằng một bức tường

    * thngữ

    to wall off