ngăn phần trong Tiếng Anh là gì?

ngăn phần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn phần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn phần

    * dtừ

    partition