ngăn chặn được trong Tiếng Anh là gì?

ngăn chặn được trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn chặn được sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn chặn được

    * dtừ

    fencing