ngăn chiến hào trong Tiếng Anh là gì?

ngăn chiến hào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn chiến hào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngăn chiến hào

    firing bay