ngăn cản bước đi trong Tiếng Anh là gì?

ngăn cản bước đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn cản bước đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn cản bước đi

    * thngữ

    to stop the way