ngăn được tiếng động trong Tiếng Anh là gì?

ngăn được tiếng động trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn được tiếng động sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn được tiếng động

    * ngđtừ

    deafen