ngăn đường trong Tiếng Anh là gì?

ngăn đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngăn đường

    to block, blockade a path, route