ngăn kéo trong Tiếng Anh là gì?

ngăn kéo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn kéo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngăn kéo

  drawer

  bàn có hai ngăn kéo a table with two drawers

  ngăn kéo đã bị nạy ra the drawer has been forced

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngăn kéo

  Drawer

  Bàn có hai ngăn kéo: A table with two drawers

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngăn kéo

  drawer