ngăn chứa bom trong Tiếng Anh là gì?

ngăn chứa bom trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn chứa bom sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngăn chứa bom

    bomb bay