ngăn thành nhiều ngăn trong Tiếng Anh là gì?

ngăn thành nhiều ngăn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn thành nhiều ngăn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn thành nhiều ngăn

    * ngđtừ

    stall