ngăn trở công việc trong Tiếng Anh là gì?

ngăn trở công việc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn trở công việc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn trở công việc

    * thngữ

    to throw a spanner into the works