ngăn cản sự tiến bộ trong Tiếng Anh là gì?

ngăn cản sự tiến bộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn cản sự tiến bộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn cản sự tiến bộ

    * thngữ

    to stop the way