ngăn không cho hưởng trong Tiếng Anh là gì?

ngăn không cho hưởng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn không cho hưởng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn không cho hưởng

    * ngđtừ

    foreclose