ngăn hòm trong Tiếng Anh là gì?

ngăn hòm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn hòm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn hòm

    * dtừ

    tray