ngăn chặn bọn buôn lậu trong Tiếng Anh là gì?

ngăn chặn bọn buôn lậu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn chặn bọn buôn lậu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngăn chặn bọn buôn lậu

    to prevent the smuggler from doing their business