ngăn cách ra trong Tiếng Anh là gì?

ngăn cách ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn cách ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn cách ra

    * thngữ

    to shut off