ngăn cách bằng màn trong Tiếng Anh là gì?

ngăn cách bằng màn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn cách bằng màn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn cách bằng màn

    * thngữ

    to curtain off