ngăn buồng cuối toa trong Tiếng Anh là gì?

ngăn buồng cuối toa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn buồng cuối toa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn buồng cuối toa

    * dtừ

    coupô