ngăn lõm trong Tiếng Anh là gì?

ngăn lõm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn lõm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngăn lõm

    sponsor