ngăn nắp trong Tiếng Anh là gì?

ngăn nắp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn nắp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngăn nắp

  orderly; tidy

  giữ nhà cửa ngăn nắp to keep one's house tidy

  một căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp a clean and tidy room

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngăn nắp

  * adj

  orderly; well-ordered

  nhà cửa ngăn nắp: well-ordered house

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngăn nắp

  orderly, well-kept, well-ordered