ngăn ra trong Tiếng Anh là gì?

ngăn ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn ra

    * ngđtừ

    partition