liên xô trong Tiếng Anh là gì?

liên xô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên xô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên xô

    soviet union; soviet

    hồng quân liên xô soviet red army

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liên xô

    Soviet Union