liên kết trong Tiếng Anh là gì?

liên kết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên kết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên kết

    to unite; to associate

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liên kết

    to unite, associate, link; unit