liên danh trong Tiếng Anh là gì?

liên danh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên danh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên danh

    list of candidates; ticket

    bỏ phiếu theo liên danh to vote for a list/ticket

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liên danh

    ticket (list of candidates for office)