liên can trong Tiếng Anh là gì?

liên can trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên can sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • liên can

  to concern

  việc này không liên can gì đến anh this does not concern you

  to get implicated/involved in something

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • liên can

  * verb

  to concern

  việc này không liên quan gì đến anh: This does not concern you

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • liên can

  implicated, involved