liên tỉnh trong Tiếng Anh là gì?

liên tỉnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên tỉnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • liên tỉnh

  interprovincial

  phong trào liên tỉnh interprovincial movement

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • liên tỉnh

  * noun

  interprovince

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • liên tỉnh

  interprovince