liên xã trong Tiếng Anh là gì?

liên xã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên xã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên xã

    between villages (for administrative purposes)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liên xã

    between villages (for administrative purposes)