liên ái trong Tiếng Anh là gì?

liên ái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên ái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên ái

    love