liên đội trong Tiếng Anh là gì?

liên đội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên đội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên đội

    detachment; detached force

    liên đội thiếu nhi tiền phong young pioneer detachment

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liên đội

    detachment