liên vụ trong Tiếng Anh là gì?

liên vụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên vụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên vụ

    interdepartmental