liên bang trong Tiếng Anh là gì?

liên bang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên bang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • liên bang

  federation; confederation; union

  liên bang xô viết soviet union

  liên bang nga russian federation

  federal

  ngân hàng dự trữ liên bang federal reserve bank

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • liên bang

  * noun

  federation; union

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • liên bang

  union, federation; federal