liên quan trong Tiếng Anh là gì?

liên quan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên quan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • liên quan

  to concern; to relate

  phỏng vấn những người có liên quan to interview the persons concerned/involved

  chúng tôi sẽ báo cho những người có liên quan biết we shall inform/notify the people concerned

  related; relevant

  hai sự kiện chẳng liên quan gì với nhau cả the two events are unrelated/unconnected

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • liên quan

  * verb

  to concern

  có liên quan đến: to have a connection with

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • liên quan

  to concern, concerning