liên vận trong Tiếng Anh là gì?

liên vận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên vận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên vận

    through traffic

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liên vận

    through traffic