liên quân trong Tiếng Anh là gì?

liên quân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên quân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên quân

    allied troops

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liên quân

    coalition troops