liên ngâm trong Tiếng Anh là gì?

liên ngâm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên ngâm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên ngâm

    connected lines (of poetry)