liên khu trong Tiếng Anh là gì?

liên khu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên khu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • liên khu

  interregional

  hội nghị liên khu interregional conference

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • liên khu

  * noun

  interzone

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • liên khu

  interzone