liên hiệp trong Tiếng Anh là gì?

liên hiệp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên hiệp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • liên hiệp

  to ally; to unite; alliance; coalition; union

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • liên hiệp

  * verb

  to ally; to unite; to combine;to coalesce

  chính phủ liên hiệp: coalition government

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • liên hiệp

  to ally, unite, combine, coalesce